Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του RevQ/ The current issue of RevQ

Revue de Qumran 28:1 (2016)

  • Justin L. Pannkuk, "Are there למשכיל Sections in the Hodayot? Evidence from Cave 4," 3-13 (abstract)
  • Dennis Mizzi, "On the Meaning/s of טמאת האדם in the Damascus Document: A Textual Excavation of CD XII, 15B-17A," 15-44 (abstract
  • Émile Puech, "Les manuscrits de Qumrân inspirés du livre de Josué: 4Q378, 4Q379, 4Q175, 4Q522, 5Q9 et Mas1039-211," 45-116 (abstract)
  • Kengo Akiyama, "The gēr in the Damascus Document: A Rejoinder," 117-126 (abstract)
  • Eric D. Reymond, "New Readings in Ben Sira 40:9-49:11 Ms B (MS.Heb.e.62 and Or. 1102)," 127-140 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: