Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Christo Lombaard, "Mysticism and/in the Old Testament: Methodological orientation and a textual example"

Δεν υπάρχουν σχόλια: