Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα στο Bible and Interpretation / Two interesting articles on The Bible and Interpretation

Caroline Waerzeggers, "Facts, Propaganda, or History? Shaping Political Memory in the Nabonidus Chronicle"

James A. Colaiaco, "The Book of Job: From An Immoral To An Amoral God"

Δεν υπάρχουν σχόλια: