Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 13:3 (2015)

  • Dermot Nestor, "Merneptah's 'Israel' and the Absence of Origins in Biblical Scholarship," 293-329 (abstract)
  • Hughson T. Ong, "Ancient Palestine Is Multilingual and Diglossic: Introducing  Multilingualism Theories to New Testament Studies," 330-350 (abstract)
  • Arie W. Zwiep, "Jairus, His Daughter and the Haemorrhaging Woman (Mk 5.21-43; Mt.  9.18-26; Lk. 8.40-56): Research Survey of a Gospel Story about People in Distress," 351-387 (abstract)
  • Daniel Ullucci, "Sacrifice in the Ancient Mediterranean: Recent and Current Research," 388-439 (abstract) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: