Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο StR / Two articles of biblical interest in the current issue of StR

Studies in Religion / Sciences Religieuses 44:1 (2015)

  • Jean-Jacques Lavoie, "Vin et bière en Proverbes 31,4–7," 33-54 (abstract)
  • Daniel C. Timmer, "Empire Here or Hereafter? A Postcolonial Reading of the Wisdom of Solomon," 77-90 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: