Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του FSR / In the current issue of FSR

Feminist Studies in Religion 30:2 (2014)

  • Susan E. Hylen, "The 'Domestication' of Saint Thecla: Characterization of Thecla in the Life and Miracles of Saint Thecla" (abstract)

Special Section: Comparative Feminist Hermeneutics

  • Elisabeth Schüssler Fiorenza, "Introduction: Comparative Feminist Studies of Sacred Texts/Scriptures" 

Δεν υπάρχουν σχόλια: