Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

Jeremy Punt, "(Con)figuring gender in Bible translation: Cultural, translational and gender critical intersections"

Δεν υπάρχουν σχόλια: