Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον VE / A new article of biblical interest in the current VE

Verbum et Ecclesia 35:1 (2014)

S.D. (Fanie) Snyman, "Some thoughts on the relationship between Old Testament studies and systematic theology"

Δεν υπάρχουν σχόλια: