Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του JSJ / In the current issue of JSJ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of Judaism 43:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Francis Borchardt, "The LXX Myth and the Rise of Textual Fixity", 1-21
Σε αυτήν τη σύντομη μελέτη εξετάζεται η επιθυμία για τη διασφάλιση ενός σταθερού κειμενικού τύπου μέσα στην ιουδαϊκή παράδοση. Ο συγγραφέας εξετάζει προσεκτικά αυτό το φαινόμενο σε τρεις πρώιμες εκδοχές του μύθου για τη μετάφραση των Ο΄. Υποστηρίζει ότι αυτός ο μύθος είναι μεγάλης αξίας για τη μελέτη της μετάδοσης και της πρόσληψης των Γραφών καθώς είναι μία από τις αρχαιότερες μαρτυρίες της επιθυμίας να αποκρυσταλλωθεί το κείμενο των Γραφών. Υπογραμμίζοντας τους τρόπους με τους οποίους ο συγγραφέας της Επιστολής Αριστέα, ο Φίλων κι ο Ιώσηπος ασχολούνται με το θέμα της σταθεροποίησης του κειμένου μέσα στο μύθο της γένεσής της, ο συγγραφέας έχει ως σκοπό να παρουσιάσει όλο το εύρος των απόψεων που είχαν οι Ιουδαίοι όσον αφορά στη διαδικασία παράδοσης των ιερών τους βιβλίων. 

Atar Livneh, "Jubilees 34:1-9: Joseph, the “House of Joseph,“ and the Josephites' Portion", 22-41
Σε αυτό το άρθρο δίνεται η ανάλυση του Ιωβηλαία 31, 1-9, μίας εξωβιβλικής διήγησης για τον Ιακώβ και τους γιους του που βρίσκονται σε πόλεμο με τους Αμορίτες. Ο συγγραφέας των Ιωβηλαίων παρουσιάζει τον Ιωσήφ ως υποδειγματικό οικογενειάρχη που βοηθά τους αδελφούς του στον πόλεμο και καταλαμβάνει την περιοχή που γίνεται ο κλήρος του Εφραίμ και του Μανασσή. Ενώ ο τρόπος που παρουσιάζεται ο Ιωσήφ είναι ανάλογος με την θετική εικόνα των πατριατχών στα Ιωβηλαία, τονίζεται επίσης ηαλληλεγγύη των Ισραηλιτών ενόψει της εχθρικής επίθεσης. Αυτή η ενότητα οδηγεί τους Ισραηλίτες στη νίκη κι επομένως στην κληρονομιά της γης. Ενώ αυτά τα θέματα φαίνεται να ταιριάζουν στην Μακκαβαϊκή περίοδο γενικότερα, η περικοπή δε φαίνεται να απηχεί μία ιστορική στρατιωτική εκστρατεία. 

Heinz Schreckenberg, "Textkritisches zu den Antiquitates Judaicae des Flavius Josephus", 42-57
Πρόκειται για τη συνέχεια του άρθρου “Textkritisches zum Bellum Judaicum des Flavius Josephus“ που δημοσιεύθηκε σε προηγούμενο τεύχος και το οποίο επικεντρώνεται στο έργο του Ιωσήπου Ιουδαϊκή Αρχαιολογία. 

Arnon Atzmon, "'The Same Fate Is in Store for the Righteous and the Wicked:' Form and Content in Midreshei Aggadah", 58-77 
Για πολλά χρόνια οι ερευνητές υιοθέτησαν δύο παράλληλες προσεγγίσεις στη μελέτη της midrash aggadah. Η μία προσέγγιση διερευνά ζητήματα που αφορούν στις ίδιες τις συνθέσεις των κειμένων, ενώ η άλλη εστιάζει το ενδιαφέρον της στη σύνθεση μικρότερων μιδρασικών ενοτήτων. Η petihta ή προοίμιο μελετήθηκε εκτενώς από τους εκπροσώπους και των δύο προσεγγίσεων. Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου υποστηρίζει ότι ένα ευέλικτο μοντέλο είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να περιγραφεί η petihta: ένα μοντέλο, το οποίο ταυτόχρονα αξιοποιεί και τις δύο προσεγγίσεις. Ο συγγραφέας παρουσιάζει μία derasha, μία petihta και τις μετεξελίξεις τους σε διαφορετικά κείμενα (π.χ. Leviticus Rabbah, Tanhuma Aharei Mot, Tanhuma Va-Etchanan). Μέσα από μία συγκριτική μελέτη της derasha ο συγγραφέας παρουσιάζει το προοίμιο ως ένα είδος προφορικού λόγου και μέσα στο πλαίσιο των μιδρασικών συνθέσεων. Τέλος, υποστηρίζει ότι μια καλύτερη κατανόηση του τρόπου εκφοράς της petihta και του Sitz im Leben της συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της και επιτρέπει την καλύτερη προσέγγιση του μηνύματός της.   


 Arye Edrei & Doron Mendels, "Reaction to Fergus Millar's article 'A Rural Community in Late Roman Mesopotamia, and the Question of a `Split' Jewish Diaspora'", 78-79

Δεν υπάρχουν σχόλια: