Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Μελέτες βιβλικού περιεχομένου στον τιμητικό τόμου του L. Padovese / Some studies of biblical interest in the FS L. Padovese

Στον τιμητικό τόμο για τον Luigi Padovese, ο οποίος κυκλοφόρησε από τις Edizioni Dehoniane Padovese (2011) συμπεριλαμβάνονται και μία σειρά από μελέτες βιβλικού περιεχομένου. Μεταξύ αυτών επισημαίνουμε τις μελέτες των καθ. της Θεολογικής ΑΠΘ Καϊμάκη, Κωνσταντίνου και Βασιλειάδη (ας σημειωθεί ότι και στα υπόλοιπα μέρη του τόμου πολλοί από τους συγγραφείς είναι Έλληνες ακαδημαϊκοί): 

P. Martinell - L. Bianchi (επιμ.), In caritate veritas. Luigi Padovese scritti in memoria, EDB, Bologna 2011
ISBN: 978-88-10-54141-8
59 ευρώ
σελ. 846


 • G. Ghiberti, "La sorte dei santi nella luce" (Col  1, 12). Reflessioni sul vocabolario biblico di santità", 307-312
 • F. Manns, "Il linguaggio relazionale dell' antica tradizione ebraica", 313-326
 • R. Raurell, "Il testo dei LXX nei padri greci", 327-340
 • D. Kaimakis, "The Resurrection of the Dead", 341-350
 • M. Konstantinou, "Il problema ecologico come probleme di rapporti. Un approccio biblico", 351-358
 • G. Hotze, "Die Krankenheilungen Jesu", 359- 370
 • A. Destro-M. Pesce, "Questioni di prospettiva. E la mappa dell montagna di Nemrud", 371-388
 • A.M. Buscemi, "L' azione liberatrice di Dio e di Cristo in Col 2, 13-15. Une rilettura filologico-esegetica", 389-402
 • C. Marcheselli-Casale, "Benedetto Dio per la sua ininterrotta progettualità di redenzione (Ef 1, 3a-10e)", 403-416
 • C. Gil Arbiol, "La contribución de Pablo al conocimiento de Jésus", 417-432
 • M.-L. Rigato, "Paolo e il tempio di Gerusalemme", 433-450
 • P. Vassiliadis, "I dati biblici e i loro sviluppi nella Chiesa", 451-470
 • M. Mazzeo, "I credenti tralci uniti dall' amore (Gv 15, 1-17)", 471-484


Δεν υπάρχουν σχόλια: