Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Επιγραφές και αστικός χώρος / Inscriptions and open urban space

Ελεύθερος για καταφόρτωση ο εξής συλλογικός τόμος: 

Fanny Opdenhoff, Die Stadt als beschriebener Raum: Die Beispiele Pompeji und Herculaneum /The City as an Inscribed Space: The Examples of Pompeii and Herculaneum. Materiale Textkulturen, 33. Berlin: De Gruyter, 2021 

ISBN: 9783110722758

Δεν υπάρχουν σχόλια: