Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 51/1 (2021)

  • Robert Gnuse, "Psalm 104: The Panorama of Life," 4-14 (abstract)
  • David J. Zucker, "Four Women in Samuel Confront Power—Part 1: Contemporary Views," 15-23 (abstract)
  • Philip Suciadi Chia, "The Word Ekklēsia in Matthew and Its Implication for Social Justice," 24-53 (abstract)
  • James A. Sanders, "Scripture and Ideology," 33-46 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: