Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JAH / In the current issue of JAH

Journal of Ancient History 6:1 (2018)

  • Sam Heijnen, "Athens and the Anchoring of Roman Rule in the First Century BCE (67–17)," 80-110 (abstract)
  • John Curran, "Ius vitae necisque: the politics of killing children," 111-135 (abstract)
  • Dallas DeForest, "Between Ideology and Social Practice: Baths and Bathing in Christian Communities in Late Antiquity," 136-165 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: