Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 37:1 (2016)

McGlory Speckman, "A kairos for the lowly? Reflections on Luke's story of a rejected fortune or tyche and lessons for South Africa"

Δεν υπάρχουν σχόλια: