Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Ένα νέο άρθρο στο VE / A new article in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

Jacobus (Kobus) Kok & Walter P. Maqoma, "The imago Dei Weltanschauung as narrative motif within the Corinthian correspondence"

Δεν υπάρχουν σχόλια: