Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος των ETL / Articles of biblical interest in the current issue of ETL

Ephemerides theologicae Lovanienses 90:3 (2014)

  • Jean J. Lavoie, "Ironie et ambiguïtés en Qohélet 5,7-8," 413-440
  • Michael Avioz, "The purification of the Levites according to Josephus," 441-451
  • Audrey Wauters, "Ironie et jeux de mots sur les noms propres : Genèse 30,25-43 à la lumière de Genèse 27," 515-524
  • Michael MacLoughlin, "The extent of Q," 525-556
  • Ronald H. van der Bergh, "A note on the addition of Psalm 2,8 to Acts 13,33 in Codex Bezae," 557-568

Δεν υπάρχουν σχόλια: