Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Στο τρέχον τεύχος του BBR / In the current issue of BBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bulletin of Biblical Research 22:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • W.E. Glenny, "The Septuagint and apostolic hermeneutics : Amos 9 in Acts 15", 1-25
  • Joel Willitts, "Matthew and 'Psalms of Solomon''s messianism : a comparative study in first-century messianology", 27-50
  • Preston T. Massey, "Disagreement in the Greco-Roman literary tradition and the implications for gospel research",  51-79
  • Nijay K. Gupta, "What 'mercies of God'? : "oiktirmos" in Romans 12:1 against its Septuagintal background", 81-96
  • Aaron Sherwood, "Paul's imprisonment as the glory of the 'ethne' : a discourse analysis of Ephesians 3:1-13", 97-112

Δεν υπάρχουν σχόλια: