Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Rivista Biblica / The current issue of Rivista Biblica

 Rivista Biblica 68/4 (2020)

  • Giuseppe De Virgilio, "Analisi e prospettive teologiche del documento della Pontificia Commissione Biblica: Che cos’è l’uomo? (Sal 8,5) un itinerario di antropologia biblica," 379-406
  • Mario Cucca, "Il desiderio insaziabile: Antropologia del gusto nel Cantico dei Cantici," 481-489
  • Luca Maria De Felice, "Linguistic-functional analysis of the biblical Hebrew name, Ya‘aqov," 491-523
  • Alberto D'Incà, "Corpi perseguitati, corpi da imitare: Paolo di Tarso e la μίμησις come strategia missionaria nel contesto giudaico-ellenistico di Tessalonica," 525-546


Δεν υπάρχουν σχόλια: