Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

 Revue Biblique 128/2 (2021)

  • Michał Burtztyn, "Identitätskrise eines Schweins: Eine motivanalytische Untersuchung von Ps 80,14a," 161 - 172 (abstract)
  • Constantin Oancea, "Water and Death as Metaphors in Jonah's Psalm," 173 - 189 (abstract)
  • Émile Puech, "Le manuscrit 4QPseudoDanielc - 4Q245 revisité," 190 - 200 (abstract)
  • Anthony Giambrone, "'Why do the Scribes Say' (Mark 9:11):  Scribal Expectations of an Eschatological High Priest and the Interpretation of Jesus' Transfiguration," 201 - 235 (abstract)
  • Asher Ovadiah, "Some Observations on Two Enigmatic Finds in the Ancient Synagogue of Umm al-Qanatir, Golan Heights," 236 - 250 (abstract)
  • Benyamin Storchan, "The Role of Churches in Byzantine-Early Islamic Period Lamp Production in the Holy Land," 251 - 270 (abstract)

Notes historiques
  • Edward  Lipinski, "David roi vu par l'historien," 271 - 277

Notes philologiques

  • Timothée Minard, "«καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου καὶ προφητεύσουσιν» (Ap 11:3):  Une allusion à Nombres 11:29 et Joël 3:1?" 278 - 281 

Δεν υπάρχουν σχόλια: