Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Theology / In the current issue of Theology

 Theology 124/2 (2021)

  • Stephen Laird, "The disputed letters of Paul and the ethics of the art trade," 101-107 (abstract)
  • Peter Gent, "The social power of the Bible in culture and politics," 108-116 (abstract)
  • Mark Laynesmith, "Difficult texts: Matthew 5.48 – are Christians to ‘be perfect’?" 117-119 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: