Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

 Scottish Journal of Theology 74/1 (2021)

  • Ximian Xu, "Karl Barth's ontology of holy scripture revisited," 26-40 (abstract)
  • Fergus J. King - Dorothy A. Lee, "Lost in translation: rethinking words about women in 1–2 Timothy," 52-66 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: