Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 74:3 (2020)

  • John Granger Cook, "Chrestiani, Christiani, Χριστιανοί: a Second Century Anachronism?" 237–264 (abstract)
  • Enrico Tuccinardi, "A Stylometric Analysis of the Mar Saba Letter Attributed to Clement of Alexandria," 265–288 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: