Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 29:3 (2020)

  • Isaac T Soon, "'In strength' not 'by force': Re-reading the circumcision of the uncircumcised ἐν ἰσχύι in 1 Macc 2:46," 149–167 (abstract)
  • Mateusz Kusio, "The origin of Beliar in Sibylline Oracle 3.63: A new proposal," 168–183 (abstract)
  • Kai Akagi, "The Treatise of the Vessels (Massekhet Kelim) and traditions concerning Eden and the gold of Parvaim," 184–196 (abstract)
  • Meron M Piotrkowski, "Artapanus as a Source for the Building of the Temple of Onias in Egypt,"  197–214 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: