Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skrifilg 52:1 (1028)

Francois P. Viljoen, "Reading Matthew as a historical narrative"

Δεν υπάρχουν σχόλια: