Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 130:3 (2018)

  • Iulian Faraoanu, "Samuel, Symbol of Discernment (1 Samuel 3)," 101-109 (abstract)
  • Deok Hee Jung, "A Study of Paul’s Identity in Acts," 110-121 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: