Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 52:3 (2018)

Barry van Wyk, "The application of Ephesians 4:11 in the recent missional debate with reference to Scripture"

Δεν υπάρχουν σχόλια: