Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / A new article of biblical interest in the current HTS

Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)

Blessing O. Boloje, Alphonso Groenewald, "Malachi’s concept of a Torah-compliant community (Ml 3:22 [MT]) and its associated implications"

Δεν υπάρχουν σχόλια: