Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / Two articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: