Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Η Ευχαριστία κατά τον 2ο αι. / Eucharist in the 2nd century

Samuel Andrew Gibby, The development of the Eucharist in the second century, Master Thesis, Regent University 2010

(Πηγή: History of the Ancient World)

Δεν υπάρχουν σχόλια: