Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift / In the current issue of Biblische Zeitschrift

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 55:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
  • Nadav Na'aman, "A hidden anti-Samaritan polemic in the story of Abimelech and Shechem (Judges 9)", 1-20
  • Gerald A. Klingbeil, "'Of clocks and calendars' : the cohesive function of time in biblical ritual", 21-34
  • Thomas Witulski, "Offb 11,1f. und die (Neu-)Gründung Jerusalems durch Kaiser Hadrian", 35-62
  • James A. Harrill, "The psychology of slaves in the Gospel Parables", 63-74
  • Anett Giercke-Ungermann, "Vom Griff nach dem Obergewand zum Entzug der Königsherrschaft : Überlegungen zu 1 Sam 15,27-29", 75-86
  • Pierre Auffret, "Lève-toi, Dieu, juge la terre! : nouvelle étude structurelle du psaume 82", 87-94
  • Andrea Beyer, "Hiobs Widerworte : die Querbezüge zwischen Ijob 3,3-9 und Gen 1,1-2,4a", 95-102
  • Hildegard Scherer, "Pompe und Bekenntnis : zum Hintergrund von 1 Kor 12,1-3", 103-114
  • Jan Dochhorn, "Eine Konjektur zu Hebr 3,16", 115-121
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: