Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 119/2 (2022)

  • Rainer Hirsch-Luipold, "Einende Einheit:  Zum theologischen Gesamtkonzept des 1. Korintherbriefs," 107-127 (abstract)
  • Hans-Ulrich Rüegger, "Selig sind die Friedfertigen? Deutungen der siebten Seligpreisung in der Antike und der frühen Neuzeit," 128-143 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: