Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Revue Biblique / The current issue of Revue Biblique

 Revue Biblique 129/2 (2022)

  • Daniel Pioske, "'And I will make Samaria a ruin in the open country' (Micah 1:6): On Biblical Ruins, Then and Now," 161 - 182 (abstract)
  • Stefan Krauter, "Exilliteratur und die Gattung des Zweiten Timotheusbriefs," 183 - 198 (abstract)
  • Michel Quesnel, "Identifier les parties pauliniennes de la 2ème lettre à Timothée," 199 - 212 (abstract)
  • Raphaël Angevin, "Les racloirs tabulaires gravés de Tell el-Fâr'ah (Samarie)," 213 - 246 (abstract
  • Dominique-Marie Cabaret, "Les sièges de Jérusalem de Pompée et d'Hérode le Grand," 247 - 260 (abstract)

Notes épigraphiques

  • Émile Puech, "La jarre inscrite de Tel Arad et grgr - 'olive'," 261 - 267

Δεν υπάρχουν σχόλια: