Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Στο τρέχον τεύχος του SJT / In the current issue of SJT

 Scottish Journal of Theology 75/2 (2022)

  • Luke Zerra, "The body's availability: Ezekiel 37, Robert Jenson and disabled flesh," 117-122 (abstract)
  • Timothy Troutner, "Sowing seeds of progressive revelation: Origen on the knowledge of the prophets," 123-136 (abstract)
  • John-Christian Eurell, "The Hypomnemata of Hegesippus," 148-157 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: