Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 24:2 (2020)

  • Jan M. Kozlowski, "'And she took off her clothes …'. Agathonice’s Nudity in Acta Carpi 44," 121–128 (abstract)
  • Peter Gemeinhardt, "Teaching the Faith in Early Christianity: Divine and Human Agency," 129–164 (abstract)
  • Nikolai Kiel,"Auferstehung des Fleisches in der Epistula Apostolorum," 165–198 (abstract)
  • Gianluca Piscini, "De l’exégèse à la polémique : la notion d’ἀκολουθία dans les tomes 1-2 du Contre Celse d’Origène," 199–221 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: