Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του DSD / In the current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 25:1 (2018)

  • Meike Christian, "The 'Sons of Seth': A New Interpretation of 4Q417 1 i 14–16," 1-14 (abstract)
  • Shem Miller, "'Sectual' Performance in Rule Texts," 15-38 (abstract)
  • Brett Maiden, "Psychological Essentialism in Serek ha-Yaḥad and the Two Spirits Treatise," 39-56 (abstract)
  • Pierre Van Hecke, "Computational Stylometric Approach to the Dead Sea Scrolls: Towards a New Research Agenda," 57-82 (abstract)
  • Kasper Siegismund, "Once Again on Word Order in the War Scroll (1QM)," 83-106 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: