Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016

Στo τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 6:2 (2016)

  • Llewellyn Howes, "‘Reaping where You Did Not Sow’: The Parable of the Entrusted Money (Q 19:12–13, 15–24, 26) and the Redaction of Q," 18-54 (abstract)
  • Johannes van Oort, "Augustine and Hermes Trismegistus: An Inquiry into the Spirituality of Augustine’s ‘Hidden Years’," 55-76 (abstract)
  • Stephen L. Young, "The Marcosian Redemption: Mythmaking, the Afterlife, and Early Christian Religiosity," 77-110 (abstract)
  • Toby Terrar, "Pasolini's Saint Paul and Early Christianity in Communist Historiography," 111-151 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: