Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)

Ndikhokele Mtshiselwa, "Reconstructing a Deuteronomistic Athaliah in the (South) African context: A critique of the patriarchal perception of women"

Δεν υπάρχουν σχόλια: