Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Κανονικά και εξωκανονικά ευαγγέλια / Canonical and extracanonical Gospel

Στο ιστολόγιό του Acts and More ο Steve Walton δημοσιεύει περίληψη της πολύ ενδιαφέρουσας εισήγησης του Simon Gathercole στο φετινό British New Testament Conference, σχετικά με τη διάκριση μεταξύ κανονικών και εξωκανονικών ευαγγελίων. 


Ο Gathercole εντοπίζει 4 βασικά στοιχεία που συνιστούν την regula fidei και τα οποία περιέχονται στο αποστολικό κήρυγμα, όπως αυτό διασώζεται στο Α΄ Κορ 15, 3-4:
  • ο Ιησούς ως ο Χριστός
  • το σωτηριώδες έργο του Ιησού ως εκπλήρωση των Γραφών
  • ο ιλαστήριος χαρακτήρας της θυσίας του Ιησού
  • η ανάσταση του Ιησού


Στη συνέχεια αναζητά αυτά τα στοιχεία στα τέσσερα κανονικά βιβλία και σε επτά εξωκανονικά (Ευαγγέλιο Πέτρου, της Αλήθειας, του Θωμά, του Φιλίππου, της Μαρίας, των Αιγυπτίων και του Ιούδα). Καταλήγει ότι ενώ τα κανονικά ευαγγέλια περιέχουν και τα τέσσερα παραπάνω στοιχεία, στα εξωκανονικά μπορεί να έχουν ορισμένα από αυτά αλλά όχι όλα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: