Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Στα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού Revue Biblique / In the two recent issues of Revue Biblique

Στα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού Revue Biblique δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 
118:3 (2011)
 • Émile Puech, "Inscriptions d'un hypogée de Shafât et du tombeau des rois", 321-330
 • Bernd U. Schipper, "Gen 41:42 and the Egyptian background to the investiture of Joseph", 331-338
 • Deena Grant, "Human anger in biblical literature", 339-361
 • Étienne Nodet, "Chronologies de la Passion : leur sens", 362-407
 • Matthew W. Bates, "Why do the seven sons of Sceva fall? : exorcism, magic, and oath enforcement in Acts 19,13-17", 408-421
 • Michel Gourgues, "'Tout a été crée par lui et pour lui' (Col 1,16) : sens et portée d'une proclamation christologique", 422-442

 
118:4 (2011)
 • Jan Joosten, "Discours prophétique et rhétorique populaire dans la Bible hébraïque", 481-495
 • Anne E. Gardner, "SKL in the Hebrew Bible : key to the identity and function of the maskilim in Daniel", 496-514
 • Axel van de Sande, "'Amour' ou 'seins' dans le Cantique des Cantiques (TM-LXX)? : conflit d'interprétation et profil linguistique du traducteur", 515-532
 • Jerome Murphy-O'Connor, "The descent from the cross and the burial of Jesus (Jn 19:31-42)", 533-557
 • Joseph Patrich, "The pre-Herodian temple II : the building project of Simeon the Just on the Temple Mount", 558-574
 • Tomáš Petrácek, "The École Biblique and its influence on Czech Catholic exegesis and Church", 575-594
 • Étienne Nodet, "Moïse ou Platon ou ...?", 595-604

Δεν υπάρχουν σχόλια: