Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

To νέο τεύχος του Liber Annuus / The current issue of Liber Annuus

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Liber Annuus 60 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

 • Vincenzo Lopasso, "Il tempio, la città santa e i sacerdoti nel libro di Geremia", p. 17-36
 • Marco Nobile, "Giobbe: la risposta di Dio (Gb 38-41)", p. 37-52
 • Vittorio Ricci, "Note su bārā’, yāṣar e ‘āśāh. La ‘creazione’di Dio nell’AT e la particolarità del Deuteroisaia", p. 53-72
 • Tiziano Lorenzin, "Il figlio di Davide. Messianismo nelle Cronache?", p. 73-82
 • Roberto Di Paolo, "Il poema delle Quattro notti e la Pasqua del Signore. Matteo 26-28 e Targum Esodo 12,42: una corrispondenza?", p. 83-106
 • L. Daniel Chrupcała, "La storia lucana della salvezza come illuminazione. Rilettura di Isaia in Luca-Atti", p. 107-136
 • Giorgio Giurisato - Gaetano Massimo Carlino, "I segni di divisione del Codex B nei vangeli", p. 137-154
 • Giancarlo Biguzzi, "Circostanze e argomentazione dell’Epistola agli Ebrei", p. 155-172
 • Frédéric Manns , "A Jewish Reading of 1 Peter 2,1-10", p. 173-188
 • Thomas Witulski , "Der Titel Nāśî’ bei Ezechiel, in den qumranischen Schriften und bei BarKokhba – ein Beitrag zur ideologischen Einordnung des Bar Kokhba-Aufstandes", p. 189-234
 • Mauro Maria Morfino, "'Gli ignoranti non osino accostarsi al magistero' (Regola I,1). Studio della Scrittura e ministerium Verbi in Gregorio Magno", p. 235-252
 • Asher Ovadiah, "Conservative Approaches in the Ancient Synagogue Mosaic Pavements in Israel: The Cases of ‘Ein Gedi and Sepphoris/Zippori", p. 307-318
 • Sonia Mucznik, "An Exotic Menagerie in Tesserae: the Mosaic Pavement of Lod/Lydda", p. 319-340
 • Shimon Ilani - Tsevi Minster, "A new location proposed for Bethagidea of the Madaba Map", p. 341-348
 • Győző Vörös, "Machaerus: The Herodian Fortified Palace Overlooking the Dead Sea in Transjordan", p. 349-362
 • Amnon Rosenfeld & alii, "A Stone Oil Lamp with Seven Nozzles from the Late Second Temple Period – First Century CE", p. 377-392
 • Bruno Callegher, "Cafarnao IX. Addenda: monete dalle ricognizioni di superficie 2007-2009", p. 393-394
 • Yoav Farhi, "Note on a New Type of Samaritan Amulet", p. 395-396

Δεν υπάρχουν σχόλια: