Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του WJTh / Some articles of biblical interest in the current issue of WJTh

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Wiener Jahrbuch für Theologie 8 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • James A. Loader, "Synergien von intra- und intertextuellen Aspekten des Kontextes am Beispiel von Psalm 86", 13-27
 • Markus: Lang, "Im Namen Pauli : methodische Überlegungen zur Exegese der paulinischen Pseudepigrapha aus rezeptionsästhetischer und hermeneutischer Perspektive", 29-41
 • Markus Öhler, "'Licht für die Völker' : Jes 49,6 im lukanischen Doppelwerk", 43-53
 • Wilhelm Pratscher, "Psychoanalytische Textinterpretation", 55-67
 • Martin Steinmüller, "So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten : der besondere Akzent der Josephsgeschichte in zwei spätantiken illustrierten Genesis-Handschriften", 69-83
 • Christian Danz, "Hermeneutik zwischen Text und Kontext : Überlegungen zur theologiegeschichtlichen Einordnung der Bibelauslegung des jungen Schelling", 85-107
 • Herman Westerink, "Unter Verdacht : Bemerkungen zu Paul Ricoeurs Symbolbegriff und Freudinterpretation", 123-134
 • Gottfried Adam, "Biblische Geschichten auf Fliesen : ein Beitrag zur Hermeneutik visueller Kommunikation", 135-146
 • Friedrich T. Schippper, "Zwischen wirtschaftlicher Not und israelischer Sperranlage : der Schutz des archäologischen Kulturguts in den Palästinenschen Autonomiegebieten", 199-234
 • Marianne Grohmann, "'Ein guter Mensch wird satt von der Frucht seiner Taten' (Spr 14,14) : das weisheitliche Motiv der Sättigung", 281-291
 • Wilhelm Pratscher, "Die Rezeption des Sprüchebuches im Neuen Testament", 293-305
 • Susanne Heine, "Sophia und Christus in feministischer Perspektive : eine methodische Diskussion", 313-324
 • Wolfram Reiss, "Die Rezeption der Gestalt des Propheten Hiob im Islam", 325-332
 • Stefan Fischer, "(T)räume der Liebe : Träume und Räume als konstitutive Elemente des 'Canticum Canticorum'", 335-348
 • Hanne Løland, "Gendered God-language in Second Isaiah", 387-401
 • Kurt Niederwimmer, "Antike Dialektik und dialektische Argumentation in der paulinischen Theologie", 403-423

Δεν υπάρχουν σχόλια: