Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Ένα νέο άρθρο στο HTS /A new article in the current issue of HTS

Hervomde Teologiese Studies 78/3 (2022)

Fednand M. M’bwangi, “Πάτερ ἡμῶν (Our Father) in Matthew 6:9: Reconstructing and negotiating a Christian identity in the 1st century CE

Δεν υπάρχουν σχόλια: