Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του BibSac / In the current issue of BibSac

Bibliotheca Sacra 172/688 (2015)
  • J.Scott Horrell, "Translating 'Son of God' for Muslim Contexts, Part 2: Historical and Theological Concerns," 398-415
  • Brian N. Peterson, "The Authorship of Samuel: the Deuteronomist 70 Years after North," 416-432
  • Daniel J. Pfeifer, "Which Came First, the Symbol or the Referent? A Study of the Historical Twelve," 433 -449
  • Sandra L. Glahn, "The First-Century Ephesian Artemis: Ramification of Her Identity," 450-469Δεν υπάρχουν σχόλια: