Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Ελεύθερη πρόσβαση σε άρθρα περιοδικών του Brill / Free access to biblical articles of Brill Journals

Ο εκδοτικός οίκος Brill διαθέτει ελεύθερα στο διαδίκτυο τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος (μέχρι τις 31.1.2016):

Author: Terrance Randall Wardlaw
Vetus Testamentum, (Volume 64, No. 3, pp. 502-513)

Author: Lyndon Drake
Novum Testamentum, (Volume 56, No. 3, pp. 233-244)

Authors: Jonathan Ben-Dov and Daniel Stökl Ben Ezra
Dead Sea Discoveries, (Volume 21, No. 2, pp. 131-149)

Author: Richard Carrier
Vigiliae Christianae, (Volume 68, No. 3, pp. 264-283

Language Contact in Judea? Hebrew, Aramaic, and Punic
Author: Uri Mor
Dead Sea Discoveries, (Volume 21, No. 2, pp. 211-233)

Author: E.A. de Boer
Vigiliae Christianae, (Volume 68, No. 3, pp. 243-263)

Author: Valentino Gasparini
Numen, (Volume 58, No. 5-6, pp. 697-728)

Δεν υπάρχουν σχόλια: