Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical 93:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Hans Ausloos - Valérie Kabergs , "Paronomasia or Wordplay? A Babel-Like Confusion. Towards a Definition of Hebrew Wordplay", 1-20


Nadav Na’aman , "Biblical and Historical Jerusalem in the Tenth and Fifth-Fourth Centuries BCE", 21-42

Jensen Morten Hørning, "Rural Galilee and Rapid Changes: An Investigation of the Socio-Economic Dynamics and Developments in Roman Galilee", 43-67 

George C. Heider , "The Gospel according to John: The New Testament’s Deutero-Deuteronomy?",  68-85

Joseph Blenkinsopp , "The Baal Peor Episode Revisited (Num 25,1-18)", 86-97

Jin Park Sung , "A New Historical Reconstruction of the Fall of Samaria", 98-106

Shalom E. Holtz, "Why are the Sins of Ephraim (Hos 13,12) and Job (Job 14,17) Bundled?",  107-115

Δεν υπάρχουν σχόλια: